Andrzej Halicki: Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów była współpraca unijnej agencji Frontex z krajami trzecimi w celu zapobiegania szmuglowi i przemytowi. Frontex gra bardzo ważną rolę w ochronie naszych zewnętrznych granic wspierając służby w krajach członkowskich i umożliwiając nie tylko lepszą koordynację, ale także wsparcie techniczne. W tym tygodniu szczególnie mocno wspieraliśmy Białorusinów, m.in. poprzez obchody Białoruskiego Dnia Wolności oraz Mołdawię i inne kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim ????????

????️Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)

????W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów byławspółpraca unijnej agencji Frontex z krajami trzecimi w celu zapobiegania szmuglowi i przemytowi. Frontex gra bardzo ważną rolę w ochronie naszych zewnętrznych granic wspierając służby w krajach członkowskich i umożliwiając nie tylko lepszą koordynację, ale także wsparcie techniczne.

????Zajęliśmy się również tematem polepszania ochrony przed inwigilacją i szpiegowaniem członków instytucji europejskich, temat bardzo ważny szczególnie ze względu na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.

????Odbyliśmy także wymianę poglądów dotyczącą zmian w dyrektywie dotyczącej środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich – tzn. określa kiedy i w jakim zakresie obywatele UE znajdujący się w ciężkiej sytuacji mają prawo do ochrony ambasady lub konsulatu innego kraju UE, jeżeli ich kraj nie jest reprezentowany w kraju, w którym przebywają. Obywatele mogą pozyskać informacje dotyczące dostępnej pomocy oraz wszelkich porozumień zawartych między konsulatami, kontaktując się z delegaturą Unii w danym kraju.

Ochrona konsularna jest jednym z praw wynikających z obywatelstwa UE i prawem podstawowym w ramach prawnych UE. Dyrektywa zobowiązuje każde państwo członkowskie do zapewnienia niereprezentowanym obywatelom UE w państwach trzecich takiej samej ochrony, jaką zapewnia swoim własnym obywatelom. W praktyce – tam gdzie nie ma ich ambasad lub konsulatów ich krajów – obywatele UE mogą nadal ubiegać się o pomoc, na przykład mogą zwrócić się o tymczasowy dokument podróży, repatriację w przypadku klęski żywiołowej lub niepokojów politycznych, a także pomoc w przypadku aresztowania lub zatrzymania, poważnego wypadku, poważnej choroby lub śmierci.

Zobacz: Ochrona konsularna UE: lepsza ochrona dla obywateli UE za granicą

????Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się 8 i 9 kwietnia.

????️Sprawy zagraniczne

????Zgromadzenie Parlamentarne EuroNest i Mołdawia, która pozbywa się pracowników rosyjskiej ambasady

????Swietłana Cichanouska, która przyjechała na organizowany przeze mnie i innych kolegów z Europejskiej Partii Ludowej Białoruski Dzień Wolności wzięła udział także w innych spotkaniach w Brukseli. EuroNest to spotkania posłów parlamentów krajowych z krajów unijnego Partnerstwa Wschodniego z posłami Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy – Partnerstwo Wschodnie to formuła współpracy UE z krajami Europy Wschodniej zainicjowana podczas poprzedniej prezydencji polskiej w UE i obejmuje Białoruś, Ukrainę Mołdawię, Gruzję, Armenię i Azerbejdżan.

????Białoruski parlament reżimu Łukaszenki od początku nie spełniał kryteriów demokratycznych i nie mógł należeć do EuroNest. Tym bardziej, gdy po 2020 roku pojawiła się demokratyczna większość popierająca Swietłaną Cichanouską a środowiska demokratycznej Białorusi ukonstytuowały Radę Koordynacyjną wielu ekspertów i polityków UE zachęcało by włączyć demokratyczną Białoruś do prac Partnerstwa Wschodniego. Na poziomie rządów to się nie udało – nadal są opory, ale na poziomie parlamentów już tak. Swietłana Cichanouska reprezentowała swój kraj na odbywającej się od wtorku do czwartku sesji plenarnej EuroNest w Brukseli.

????Nasze obchody Białoruskiego Dnia Wolności doskonale wpisały się w to wydarzenie. Swietłana mówiła na sesji otwierającej Zgromadzenie o sankcjach na reżim Łukaszenki i o więźniach politycznych. Na osobnej grupie poświęconej Białorusi rozmawiała z posłami z Gruzji, Armenii, Ukrainy i Mołdawii o wyzwaniach dla demokratycznych przemian w tych krajach i w środowisku białoruskim.

????Format EuroNest to wsparcie dla reform demokratycznych w krajach Europy Wschodniej, ale także pomoc w uzyskiwaniu wsparcia unijnego dla środowisk politycznych i obywatelskich z krajów aspirujących do UE.

????Dla mnie szczególnie ważne były także spotkania i rozmowy z posłami z Mołdawii. Rząd partii PAS należącej do EPL przygotowuje się do wyborów i dalszej odpowiedzialności za kraj. Mołdawia pod rządami PAS i Maji Sandu przechodzi przez proces “emancypacji” od wpływów politycznych Rosji, co widać na przykładzie choćby ostatnich decyzji. Po tym jak Rosja zdecydowała się otworzyć na terytorium separatystycznego Naddniestrza lokale wyborcze w udawanych i nielegalnych “wyborach prezydenckich” w Rosji , rząd w Kiszyniowie postanowił wydalić z Mołdawii wysokiego rangą dyplomatę ambasady rosyjskiej.

????️Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej

????Na komisji spraw zagranicznych PE (AFET) we środę i czwartek rozmawialiśmy o polityce rozszerzenia Unii. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE opiniowali ostatnie decyzji Komisji Europejskiej i raporty Parlamentu Europejskiego w obszarze tej polityki. Ukraina i Mołdawia to główny temat rozmów, a w chwili obecnej najbardziej istotne jest aby rozmowy akcesyjnie z tymi krajami faktycznie się zaczęły. Traktatowe szczegóły i rozmowy prawne to zawsze był długotrwały proces i każdy kraj aspirujący do UE to potwierdzi.

????Dla mnie ważne jest, aby we wszystkich kwestiach prawnych nie zgubić najważniejszego: wspólnego rozumienia koncepcji państwa i prawa oraz wspólnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, co będzie coraz ważniejsze w politykach unijnych. Mołdawia i Ukraina pod aktualnym przywództwem daje dobre dowody przynależności do europejskiej wspólnoty politycznej. Wiem i mam nadzieję, że Gruzja oraz pozostałe kraje szybko spełnią konieczne kryteria, aby ich proces akcesyjny także ruszał do przodu.

????To nie był jedyny wątek, który poruszaliśmy na AFET w tym tygodniu. Długa rozmowa w komisji odbyła się po prezentacji raportu służb analitycznych PE na temat 10-punktowego planu pokojowego Ukrainy. Również swoją premierę miał roczny raport European Endowment for Democracy, kolejna polska inicjatywa która przetrwała wiele lat i na stałe wpisała się w architekturę narzędzi polityki zagranicznej UE. Do zapoznania się z oboma raportami zachęcam poprzez strony komisji AFET: https://www.europarl.europa.eu/…/en/afet/home/highlights

????️Komisja Budżetowa (BUDG)

????W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej (BUDG), na którym omawialiśmy propozycję Komisji odnośnie pierwszego budżetu korygującego za bieżący rok. Projekty budżetów korygujących mogą być proponowane w celu uwzględnienia potrzeb politycznych, gospodarczych lub administracyjnych, których nie można było przewidzieć w momencie przygotowywania i przyjmowania budżetu rocznego. W tym wypadku związany jest on z śródokresowym przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 i obejmuje między innymi bardzo potrzebne środki na wsparcie Ukrainy (tzw. Ukraine Facility) czy wzmocnienie Europejskiego Funduszu Obronnego. Podczas wymiany poglądów najważniejsze grupy polityczne poparły projekt budżetu korygującego nr 1. My jako EPL dodaliśmy jedynie w rekomendacjach zapis o tym, że podczas kolejnego budżetu korygującego, który powinien zostać zaproponowany przez Komisję latem tego roku, muszą znaleźć się dodatkowe środki dla Prokuratury Europejskiej (EPPO) w związku z planowanym przystąpieniem Polski do EPPO jeszcze w tym roku i przyszłym przystąpieniem Szwecji. Jest to kluczowe dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania EPPO.

tekst i zdjęcie na podstawie: https://www.facebook.com/halickipl/