KRYTERIA KONWERGENCJI

Kryteria konwergencji – warunkiem wejścia do strefy euro, europa.eu

PIS zlikwidował urząd pełnomocnika ds. wprowadzenia euro w Polsce / Euro w Polsce nie będzie? 01.12.2015

Jakie kryteria musi spełnić państwo członkowskie UE chcąc  przystąpić do strefy euro?
Warunki przyjęcia euro zostały określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i polegają na osiągnięciu trwałej konwergencji nominalnej i prawnej. Z tego też względu są one określane mianem kryteriów konwergencji i obejmują:
1. Fiskalne kryterium konwergencji, stanowiące, że państwo członkowskie w momencie dokonywania oceny nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu (art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ).
Decyzję o nałożeniu tej procedury podejmuje Rada Ecofin w sytuacji, gdy faktyczny lub planowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) w relacji do PKB przekracza wartość 3% lub dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wartość 60% PKB. Ocenia się przy tym trwałość wypełnienia kryterium, a w sytuacji przekroczenia wartości referencyjnej w przypadku deficytu: czy ewentualne jej przekroczenie ma charakter wyjątkowy i tymczasowy, a w przypadku długu: czy tempo zbliżania się do tego progu jest zadowalające.
2. Kryterium stabilności cen, przewidujące, że średnia stopa inflacji w danym państwie odnotowana w ciągu jednego roku poprzedzającego badanie nie przekracza o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach.
Inflacja mierzona jest za pomocą 12-miesięcznej średniej wartości zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w stosunku do średniej wartości tego indeksu w bezpośrednio poprzedzającym okresie 12 miesięcy.
3. Kryterium stóp procentowych, stanowiące, że w okresie jednego roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż o 2 punkty procentowe średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech państwach członkowskich o najbardziej stabilnych cenach.
4. Kryterium kursu walutowego, wymagające uczestnictwa krajowej waluty w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej przez 2 lata.
Mechanizm ERM II polega na utrzymywaniu wahań kursu waluty względem euro w określonych granicach (+/- 15%) wokół pewnej ustalonej wartości (tzw. parytetu centralnego). W tym okresie nie może być dokonana dewaluacja parytetu centralnego w stosunku do euro na własny wniosek państwa członkowskiego. Aby kryterium zostało spełnione, na rynku walutowym w okresie poddanym ocenie nie mogą również wystąpić poważne napięcia.
5. Kryterium konwergencji prawnej, obejmujące analizę zgodności ustawodawstwa krajowego z art. 130 i 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych  i Europejskiego Banku Centralnego.
Dotyczy ona głównie zgodności celów krajowych banków centralnych z celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), niezależności krajowych banków centralnych, integracji krajowych banków centralnych z ESBC i Eurosystemem czy też jednolitej pisowni euro.

Źródło: mf.gov.pl

Patrz też: kryteria konwergencji wg Europejskiego Banku Centralnego,
oraz wikipedia.org.pl
Czytaj też: Komisja Europejska przyjęła informację dotyczącą procedury nadmiernego deficytu,
Procedura nadmiernego deficytu, forbes.pl