EURO W POLSCE – WYZWANIA

Koniec z zasadą walutowości – zmiany w Kodeksie Cywilnym i Prawie Dewizowym od 24 stycznia 2009

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Zobacz euroopracowania NBP – Biuro DS. Integracji ze Strefą Euro (BISE)

Istnieje już w naszym kraju – od maja 2004 możliwość płacenia w euro za nabywane towary, takie jak codzienne zakupy, a także i usługi, jak na przykład nocleg w hotelu, czy obiad w restauracji, czyli tam, gdzie stroną transakcji jest konsument, pod warunkiem że obydwie strony wyrażają na to zgodę, patrz – rozporządzenie z 15 kwietnia 2004 (Dz.U. nr 73 poz. 658 z 2004)

Od 24 stycznia 2009 roku polskie firmy mogą swobodnie rozliczać się między sobą w walucie innej niż polska. Jest to spowodowane uchyleniem tzw. zasady walutowości, regulowanej przez art. 358 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art. 9 pkt 15 Prawa dewizowego.

Do tej pory polscy przedsiębiorcy, chcący rozliczać się w walutach obcych z kontrahentami krajowymi, musieli występować do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o wydanie indywidualnego zezwolenia dewizowego.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podmioty-polskie-moga-rozliczac-sie-pomiedzy-soba-w-walucie-obcej

Zobacz też: Nowe zasady rozliczeń w walucie obcej między kontrahentami od 24 stycznia 2009

Wprowadzenie waluty euro jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. W roku 2009 minęła 10 rocznica powstania strefy euro. W roku 1999 wprowadzono euro do obiegu bezgotówkowego, zaś w 2002 do obiegu gotówkowego.

Aby wejść do strefy euro, trzeba wypełnić kryteria konwergencji, umożliwiające wejście do ERM2 a następnie do strefy euro. Spośród wszystkich krajów UE , dzisiaj tylko Luksemburg spełnia wszystkie kryteria konwergencji.

Przed wejściem do strefy euro musimy zapewnić zgodność polskiego prawa z postanowieniami traktatu i statutu i uwzględnić euro jako prawny środek płatniczy na obszarze Polski, przede wszystkim w drodze – tzw. ustawy horyzontalnej.

Nowelizacja Konstytucji nie musi być dokonana przed wstąpieniem Polski do mechanizmu kursowego ERM2. Ale przed wejściem do strefy euro (nie mylić z wejściem do przedsionka strefy Euro, jakim jest ERM2) musi ulec zmianie art. 203 i 227 Konstytucji RP i ustawa o Narodowym Banku Polskim – patrz forsal.pl. Zmianie ulec muszą także ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, także o NIK (pełni funkcje kontrolne wobec NIK), ustawa o rachunkowości i inne przepisy, kolidujące z wymogami nowej ustawy horyzontalnej.

W „ustawie horyzontalnej” winny znaleźć się przepisy, które pozwolą na zastąpienie złotego przez euro jako nowego prawnego środka płatniczego w Polsce, zapewnią ciągłość wszelkich stosunków prawnych, które związane są z określoną walutą i wymagają korekty w związku z wprowadzeniem euro, wprowadzą obowiązek podwójnego podawania cen, dokonają wyboru odpowiedniego scenariusza wprowadzenia euro do obiegu, uregulują zagadnienia dotyczące okresu obowiązywania w Polsce obu walut, wprowadzą przepisy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy, wprowadzą wiele innych szczegółowych przepisów.

Polska może wprowadzić tzw. scenariusz madrycki, w którym trzyletni okres przejściowy pozwala osobom fizycznym i firmom przygotować się do przyjęcia jednej, wspólnej waluty, zanim ta rzeczywiście pojawi sięw obiegu, podczas tego okresu do transakcji gotówkowych nadal wykorzystywane są krajowe środki płatnicze. W bezgotówkowym obowiązuje wspólna waluta.

Scenariusz big-bang – wtedy przyjęcie euro jako waluty oraz wprowadzenie banknotów i monet euro do obiegu odbywa się jednocześnie (okres przejściowy jest zredukowany do zera).

Patrz też: 10 października 2009 Polska ratyfikowała Traktat z Lizbony

Patrz też : Jaki scenariusz dla Polski, 06.10.2009

Patrz też: Większość zmian prawnych, związanych z wprowadzeniem euro na Słowacji, znalazła się w jednym akcie prawnym, czyli w tzw. ustawie horyzontalnej