KIEDY EURO W POLSCE

Artykuły: Strefa Euro

Kraje strefy euro

PIS zlikwidował urząd pełnomocnika ds. wprowadzenia euro w Polsce 31.12.2015
Zobacz państwa UE 
Przyjrzyj się dokładnie mapie Europy – Norwegia, Szwajcaria, Islandia nie należą do Unii Europejskiej, ale należą m.in. do Układu z Schengen. Do układu z Schengen natomiast nie należą Wlk. Brytania i Irlandia (uczestniczą częściowo) oraz Cypr, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia – kraje UE. Do Schengen prawdopodobnie przystąpią w najbliższych latach. Wlk Brytania wyszła  z UE w roku 2020.
Bułgaria, Czechy, Dania (Dania jest w ERM2), Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania i od 1 lipca 2013 Chorwacja są państwami członkowskimi UE, lecz dotychczas nie wprowadziły wspólnej waluty europejskiej, czyli nie należą do strefy euro.
Kraje Europy współpracują ze sobą nie zawsze w ramach struktur unijnych, ale wielu innych organizacji, struktur o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym, np. do Rady Europy, która nie jest organem Unii, ale podejmuje decyzje ważne dla całego kontynentu. Norwegia, Islandia i Szwajcaria są członkami Rady Europy.
Z 27- państw UE – 19 jest już w strefie euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia (od 01.01.2011), Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa (od 2014 r. ), Litwa ( rok 2015), Niemcy, Malta, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Włochy.Do strefy euro nie weszło do dziś 9 krajów: Polska, Czechy, Węgry, Dania(ERM2), Szwecja, Wlk. Brytania, Rumunia i Bułgaria i Chorwacja ( w UE od 1 lipca 2013), 1 kraj pozostaje w ERM2: Dania (od 1999). 1 maja 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 weszły do UE Bułgaria i Rumunia a W 2013 Chorwacja. Spośród 10 krajów, które do Unii Europejskiej weszły w 2004 r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie weszły jeszcze do ERM2. Euro do tej pory przyjęło siedem państw z tej grupy: Słowenia – 2007, Cypr, Malta – 2008, Słowacja – 2009, Estonia – 2011, Łotwa 2014, Litwa 2015. W ERM2 dziś pozostaje Dania – od 1999 roku.
Trzy państwa z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) nie zdecydowały się na przyłączenie do unii gospodarczo walutowej wraz z pozostałymi krajami starej Unii. Wlk Brytania i Dania wywalczyły na początku lat 90-ych klauzule opt-out, a Szwecja ogłosiła referendum w 2003 roku, w którym większość społeczeństwa odrzuciła plan szybkiego przejścia na nową walutę.Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Wlk Brytania wyszła  z UE w roku 2020. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. W 1999 r. duńska korona stały się częścią systemu ERM II . Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat.
STREFA EURO – obszar obowiązywania wspólnej waluty europejskiej obejmujący dziś 19 krajów Unii Europejskiej. O wprowadzeniu wspólnej waluty i powstaniu strefy ostatecznie zdecydowano w 1991 w Traktacie z Maastricht. Ustalono wówczas warunki ekonomiczne, które musiały spełnić wszystkie państwa chcące przystąpić do strefy euro – tzw. kryteria konwergencji. Przygotowano to w kilku etapach: I etap – tzw. okres przejściowy, rozpoczął się w styczniu 1999, kiedy to euro zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich Unii Walutowej jako waluta rozliczeń bezgotówkowych. II etap – tzw. okres podwójnego obrotu pieniądza rozpoczął się 1 stycznia, a zakończył 28 lutego 2002. W tym czasie w krajach Unii Europejskiej euro funkcjonowało równolegle z walutami narodowymi, a te ostatnie były stopniowo wycofywane z rynku. III etap – rozpoczął się 1 marca 2002, kiedy to euro stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym w 12 krajach Unii Europejskiej.
Przyjrzyj się dokładnie mapie Europy – Norwegia, Szwajcaria, Islandia nie należą do Unii Europejskiej, ale należą m.in. do Układu z Schengen. Do układu z Schengen natomiast nie należą Wlk. Brytania i Irlandia (uczestniczą częściowo) oraz Cypr, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia – kraje UE. Do Schengen prawdopodobnie przystąpią w najbliższych latach. Wlk Brytania wyszła  z UE w roku 2020.
Zobacz państwa UE. 
Bułgaria, Czechy, Dania (Dania jest w ERM2), Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania i od 1 lipca 2013 Chorwacja są państwami członkowskimi UE, lecz dotychczas nie wprowadziły wspólnej waluty europejskiej, czyli nie należą do strefy euro.
EURO – Euro jest pieniądzem (prawnym środkiem płatniczym), używanym w 19-u państwach Unii Europejskiej (UE liczy 27 państw) – Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, Estonia, ŁotwaLitwa a także: w Watykanie, San Marino i Monako na podstawie formalnego porozumienia z Unią Europejską.Używają go również inne kraje – bez formalnego porozumienia: Andora, Czarnogóra i Kosowo, oraz – Departamenty zagraniczne, terytoria i wyspy należące do państw członkowskich lub stowarzyszone z nimi: Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, Réunion, Saint-Pierre i Miquelon oraz Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne.
Patrz: Do strefy euro poszli drogą na skróty
Kraje Europy współpracują ze sobą nie zawsze w ramach struktur unijnych, ale wielu innych organizacji, struktur o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym, np. do Rady Europy, która nie jest organem Unii, ale podejmuje decyzje ważne dla całego kontynentu. Norwegia, Islandia i Szwajcaria są członkami Rady Europy.
Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. Dania jednak weszła do korytarza ERM2.Dania (jest w ERM2), Szwecja i Wielka Brytania, mimo iż nie należą do strefy euro, w znacznym stopniu wykorzystują euro jako walutę rezerw dewizowych oraz emisji papierów dłużnych.Wlk Brytania wyszła  z UE w roku 2020.
Z 27- państw UE – 19 jest już w strefie euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia (od 01.01.2011), Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa (od 2014 r. ), Litwa ( rok 2015), Niemcy, Malta, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Włochy.Do strefy euro nie weszło do dziś 9 krajów: Polska, Czechy, Węgry, Dania(ERM2), Szwecja, Wlk. Brytania, Rumunia i Bułgaria i Chorwacja ( w UE od 1 lipca 2013), 1 kraj pozostaje w ERM2: Dania (od 1999). 1 maja 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 weszły do UE Bułgaria i Rumunia a W 2013 Chorwacja. Spośród 10 krajów, które do Unii Europejskiej weszły w 2004 r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie weszły jeszcze do ERM2. Euro do tej pory przyjęło siedem państw z tej grupy: Słowenia – 2007, Cypr, Malta – 2008, Słowacja – 2009, Estonia – 2011, Łotwa 2014, Litwa 2015. W ERM2 dziś pozostaje Dania – od 1999 roku.
Bułgaria, Czechy, Dania, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania są państwami członkowskimi UE, lecz dotychczas nie wprowadziły wspólnej waluty europejskiej jako obowiązującego środka płatniczego.
EUROGRUPA – powstały w 1997 roku nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W jej skład wchodzą ministrowie finansów z państw strefy euro. Przyjęty wraz z traktatem lizbońskim Protokół w sprawie Eurogrupy dokonuje jej instytucjonalizacji.
UNIA od A do Z
Trzy państwa z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) nie zdecydowały się na przyłączenie do unii gospodarczo walutowej wraz z pozostałymi krajami starej Unii. Wlk Brytania i Dania wywalczyły na początku lat 90-ych klauzule opt-out, a Szwecja ogłosiła referendum w 2003 roku, w którym większość społeczeństwa odrzuciła plan szybkiego przejścia na nową walutę.Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Wlk Brytania wyszła  z UE w roku 2020. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. W 1999 r. duńska korona stały się częścią systemu ERM II . Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat.
STREFA EURO – obszar obowiązywania wspólnej waluty europejskiej obejmujący dziś 19 krajów Unii Europejskiej. O wprowadzeniu wspólnej waluty i powstaniu strefy ostatecznie zdecydowano w 1991 w Traktacie z Maastricht. Ustalono wówczas warunki ekonomiczne, które musiały spełnić wszystkie państwa chcące przystąpić do strefy euro – tzw. kryteria konwergencji. Przygotowano to w kilku etapach: I etap – tzw. okres przejściowy, rozpoczął się w styczniu 1999, kiedy to euro zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich Unii Walutowej jako waluta rozliczeń bezgotówkowych. II etap – tzw. okres podwójnego obrotu pieniądza rozpoczął się 1 stycznia, a zakończył 28 lutego 2002. W tym czasie w krajach Unii Europejskiej euro funkcjonowało równolegle z walutami narodowymi, a te ostatnie były stopniowo wycofywane z rynku. III etap – rozpoczął się 1 marca 2002, kiedy to euro stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym w 12 krajach Unii Europejskiej.
FILARY UNII EUROPEJSKIEJ – Unia składała się z trzech filarów, każdy z nich obejmował inną dziedzinę integracji i w każdym z nich obowiązywał inny proces decydowania.Z dniem 01.12.2009 Traktat Lizboński likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. „strukturę trójfilarową”, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska.

KRYZYS FINANSOWY – ogół niekorzystnych zjawisk w gospodarce i finansach publicznych, wywołujących długotrwałą destabilizację na rynkach finansowych i zagrożenie dla wzrostu gospodarczego gospodarek narodowych.

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – Podczas spotkania Rady Europejskiej, które odbyło się w Madrycie w czerwcu 1989 r., liderzy państw UE przyjęli trzyetapowy plan tworzenia unii gospodarczej i walutowej . Plan ten został następnie włączony do Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht), który został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 1991 r.
Spośród 10 krajów, które do Unii Europejskiej weszły w 2004 r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie weszły jeszcze do ERM2. Euro do tej pory przyjęło siedem państw z tej grupy ( Słowenia – 2007, Cypr, Malta – 2008 i Słowacja – 2009, Estonia – od 01.01.2011, Łotwa(2014) i Litwa(2015)).
W Polsce istnieje już od maja 2004 możliwość płacenia w euro za nabywane towary, takie jak codzienne zakupy, a także i usługi, jak na przykład nocleg w hotelu, czy obiad w restauracji, czyli tam gdzie stroną jest konsument, pod warunkiem, że obydwie strony wyrażają na to zgodę. Patrz: patrz – rozporządzenie z 15 kwietnia 2004

Od 24 stycznia 2009 również firmy mogą rozliczać się w euro i innych walutach obcych, bez konieczności posiadania zezwoleń dewizowych. Czytaj: gazetaprawna.pl, patrz rozporządzenie z 24 grudnia 2008


W ERM2 były : Litwa od 2004 (w strefie euro od 2015) i Łotwa od 2005  (w strefie euro od 2014) a ze “starych” krajów UE – Dania – od 1999 roku do dziś.

W 1999 r. duńska korona stała się częścią systemu ERM2. Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat. Maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut w ERM II wynoszą ±15% w stosunku do kursu centralnego euro. Tymczasem Bank Centralny Danii ograniczył “węża walutowego” do pierwotnych 2,25%. Stąd słynne powiedzenie premiera Danii Andersa Fogh Rasmussena: “Dania już używa euro, ale nazywamy je koroną”.