Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim ????????

????️Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu UE

????W tym tygodniu wziąłem udział w debacie dotyczącej transparentności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu unijnego. W moim wystąpieniu podkreślałem fundamentalną rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe, bo bez zdrowej, wolnej i różnorodnej przestrzeni obywatelskiej nie ma demokracji. Dlatego uważam, że wspieranie społeczeństwa obywatelskiego to nasz obowiązek. Jestem dumny jako Polak, kiedy słyszę o tak wysokiej frekwencji w ostatnich wyborach, a to właśnie efekt aktywności wielu organizacji, które zwłaszcza w sytuacjach krytycznych, są siłą naszych społeczeństw. Jestem dumny, że byłem negocjatorem Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości, który na koniec negocjacji osiągnął wartość dwukrotnie większą niż na starcie tych negocjacji i daje możliwość wspierania organizacji działających lokalnie poprzez operatorów – przy nowym modelu finansowania – czyli regrantingu. To właśnie możliwe jest dzięki nowemu filarowi: „Wartości unijne”, o który bardzo walczyliśmy i który ma do rozdysponowania 700 milionów euro. Przy wydawaniu tych funduszy potrzebna jest także transparentność, wiedza i sprawozdawczość, ale bez stworzenia niepotrzebnych barier, które mogą utrudniać małym organizacjom funkcjonowanie. Bardzo mocno zwróciłem na to uwagę, bo to co jest nam potrzebne, to wiedza i elastyczność w definiowaniu odpowiednich i proporcjonalnych zasad.

????️Raport o sytuacji praw podstawowych w UE

????W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych. Demokracja, praworządność i prawa podstawowe to wartości, które się wzajemnie umacniają, a ich podważanie może stanowić systemowe zagrożenie dla całej Unii oraz dla praw i wolności wszystkich obywateli. W raporcie znalazły się mocne słowa krytyki za łamanie praw kobiet w Polsce przez rządy PiSu, bo nie ma na to naszej zgody. PE również podkreślił, że wolne, niezależne i przejrzyste wybory są filarem demokracji, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie dezinformacji oraz ochrona i zapewnienie wolności słowa, pluralizmu, wspieranie niezależnych mediów i zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom. Przeciwdziałanie dezinformacji leży w interesie publicznym, bo ograniczona zdolność obywateli do podejmowania decyzji opartych na faktach sprawia, że nie mogą swobodnie i świadomie uczestniczyć w procesach demokratycznych. To właśnie tych obszarów dotyczyły główne rekomendacje zawarte w naszym raporcie.

????Jestem dumny, że znalazły się w nim także moje poprawki dotyczące wpierania mniejszości językowych, takich jak białoruska mniejszość w Polsce.

????Raport Parlamentu Europejskiego przypomina jak ważne jest, by dzieci należące do mniejszości narodowych mogły kształcić się w specjalnych szkołach oferujących edukację w ich języku, a także zachęca do włączenia przedstawicieli mniejszości narodowych w procesy decyzyjne mające wpływ na ich systemy edukacji. Nasz raport zwraca też uwagę, że Unijna Karta Praw Podstawowych zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na język lub przynależność do mniejszości narodowej oraz gwarantuje poszanowanie różnorodności językowej.

????️Indonezja, Indie, wpływ Chin na infrastrukturę krytyczną w Europie – sporo podsumowań dla polityki zagranicznej UE w tym tygodniu.

????Mijająca sesja plenarna była ważnym momentem dla komisji spraw zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Przegłosowaliśmy 7 raportów naszej komisji, których etap komisyjny zakończył się w grudniu.

????Były to raporty całościowe, między innymi o relacjach UE z Indiami, o strategii polityki unijnej wobec państw Azji środkowej, o demokracji parlamentarnej w regionach stabilnych demokracji i silnych instytucjach przedstawicielskich, a także o wpływie Chin na europejską infrastrukturę (kilka zdań). Do wszystkich tych treści zapraszam na strony PE: https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

????W środę zakończyliśmy także prace nad rozszerzeniem umowy handlowej Unia – Indonezja , do której dołączyła Chorwacja. Byłem sprawozdawcą tego raportu. To trochę techniczny raport i decyzja, ale prowadziłem go w dobrej wierze i koordynacji z naszymi partnerami z Chorwacji. Dla UE takie rynki jak Indonezja są rosnącą szansą na szeroką wymianę handlową i dobrą propozycją dla wielu branż europejskiej gospodarki.

????️Parlament debatował także i głosował o sytuacji w Strefy Gazy

????Wojna na Bliskim Wschodzie budzi bardzo wiele skrajnych emocji, naszą złość i bezradność wobec tragedii. Podkreślaliśmy konieczność egzekwowania prawa przez wszystkie strony konfliktów, w tym także przez Izrael. Hamas to organizacja terrorystyczna i wszyscy więźniowie Hamasu powinni być wypuszczeni natychmiast. Izrael natomiast nie może usprawiedliwiać świadomych i celowych ataków na obiekty cywilne, w tym szkoły i szpitale. Wojsko Izraela podlega kontroli politycznej swojego rządu i prawu międzynarodowemu. Parlament Europejski, jak i cała opinia publiczna wzywają do jak najszybszego zawieszenia broni. Potępiamy blokadę w Strefie Gazy przez Izrael, która pozbawia ludność cywilną dostępu do wody i żywności. Tę blokadę trzeba jak najszybciej znieść, a Palestyńczykom zapewnić możliwość bezpiecznego wyjazdu ze Strefy Gazu lub jeśli decydują się zostać to możliwie pełną pomoc humanitarną.

Tekst i zdjęcie via: https://www.facebook.com/halickipl/