Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

EUROPEJSKI ŻARGON

 • BUDŻET UE – czyli jak dzielone  wspólne pieniądze w UE
 • ERM2 – to rodzaj poczekalni, w której przebywa waluta kraju, nim zostanie zastąpiona przez euro. Określa się kurs wymiany waluty w stosunku do euro i przez co najmniej dwa lata eksperci unijni obserwują, czy nie waha się on poza dopuszczalną granicę.
 • Trzy państwa z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) nie zdecydowały się na przyłączenie do unii gospodarczo walutowej wraz z pozostałymi krajami starej Unii. Wlk Brytania i Dania wywalczyły na początku lat 90-ych klauzule opt-out, a Szwecja ogłosiła referendum w 2003 roku, w którym większość społeczeństwa odrzuciła plan szybkiego przejścia na nową walutę.Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. W 1999 r. duńska korona stały się częścią systemu ERM II . Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat.
 • STREFA EURO – obszar obowiązywania wspólnej waluty europejskiej obejmujący dziś 17 krajów Unii Europejskiej. O wprowadzeniu wspólnej waluty i powstaniu strefy ostatecznie zdecydowano w 1991 w Traktacie z Maastricht. Ustalono wówczas warunki ekonomiczne, które musiały spełnić wszystkie państwa chcące przystąpić do strefy euro – tzw. kryteria konwergencji. Przygotowano to w kilku etapach:I etap – tzw. okres przejściowy, rozpoczął się w styczniu 1999, kiedy to euro zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich Unii Walutowej jako waluta rozliczeń bezgotówkowych.II etap – tzw. okres podwójnego obrotu pieniądza rozpoczął się 1 stycznia, a zakończył 28 lutego 2002. W tym czasie w krajach Unii Europejskiej euro funkcjonowało równolegle z walutami narodowymi, a te ostatnie były stopniowo wycofywane z rynku.III etap – rozpoczął się 1 marca 2002, kiedy to euro stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym w 12 krajach Unii Europejskiej.
 • FILARY UNII EUROPEJSKIEJ – Unia składała się z trzech filarów, każdy z nich obejmował inną dziedzinę integracji i w każdym z nich obowiązywał inny proces decydowania.Z dniem 01.12.2009 Traktat Lizboński likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. „strukturę trójfilarową”, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska. • KRYZYS FINANSOWY – ogół niekorzystnych zjawisk w gospodarce i finansach publicznych, wywołujących długotrwałą destabilizację na rynkach finansowych i zagrożenie dla wzrostu gospodarczego gospodarek narodowych.

 • UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – Podczas spotkania Rady Europejskiej, które odbyło się w Madrycie w czerwcu 1989 r., liderzy państw UE przyjęli trzyetapowy plan tworzenia unii gospodarczej i walutowej . Plan ten został następnie włączony do Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht), który został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 1991 r.
 • TRAKTAT LIZBOŃSKI- 01.12.2009 likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. „strukturę trójfilarową”, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska
 • UKŁAD Z SCHENGEN – porozumienie z 14 czerwca 1985, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

   • WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE (WE) – nazwa określająca od 1957 roku trzy, a od 2002 r. dwie organizacje stanowiące roku podstawę instytucjonalną i kompetencyjną Unii Europejskiej(od 1993):
   • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) – istniała do 23 lipca 2002 roku, obecnie jej kompetencje przeszły na Wspólnotę Europejską,
   • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom),
   • Wspólnota Europejska (WE), do 1993 Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG).
 • Wspólnoty Europejskie w 1967 roku zawarły traktat fuzyjny, w wyniku którego posiadają wspólne instytucje, z których kompetencji obecnie korzysta także Unia Europejska. Traktat Lizboński z chwilą wejścia w życie wprowadził nowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Unia Europejska nie miała wcześniej osobowości prawnej, ani własnych instytucji. Cele Unii realizowały instytucje Wspólnoty Europejskiej, przede wszystkim Komisja Europejska, Rada, Parlament i Trybunał Sprawiedliwości. Dziś ten stan ten uległ uproszczeniu.


Leave a Reply